cacar betul

Nomina (n)

  1. cacar nanah
KBBI III

Kata Dasar

betul; cacar

cacahan ~ cacak ~ cacap ~ cacar ~ cacar air ~ cacar betul ~ cacar jeluntung ~ cacar monyet ~ cacar nanah ~ cacar pohon ~ cacar sapi