khazanah fonem

Nomina (n)

  1. jumlah fonem yang dimiliki oleh suatu bahasa
KBBI III Linguistik

Kata Dasar

fonem; khazanah

khawatir ~ khayal ~ khayalan ~ khayali ~ khazanah ~ khazanah fonem ~ khi ~ khianat ~ khiar ~ khidaah ~ khidmah