gafur

Adjektiva (adj)

  1. gafar
KBBI III Bahasa Arab
Sinonim
adj: gafar
ga·fur Ar a gafar
gaet ~ gafar ~ gaflah ~ gaflat ~ gaftar ~ gafur ~ gaga ~ gaga rancah ~ gagah ~ gagah berani ~ gagah perkasa